COVID-19 (wymagania na terenie Polski)

W dniu 21.05.2021 Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia opublikowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. Zalecenia zostały opracowane, aby zwiększyć bezpieczeństwo i minimalizować ryzyko zakażenia podczas zorganizowanego wypoczynku w czasie epidemii COVID-19.
Szczegółowe wytyczne dostępne są na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-gis-mz-i-men-dla-organizatorow-wypoczynku-letniego-dzieci-i-mlodziezy-w-2021-roku

Najważniejsze informacje

Przygotowanie do wyjazdu:

 • wprowadzamy regulamin dla uczestników wypoczynku oraz ich rodziców/ prawnych opiekunów uwzględniający zasady bezpiecznego wypoczynku
 • nasza kadra przechodzi dodatkowe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa sanitarnego
 • uczestnicy kolonii/obozu są zdrowi, co poświadczają rodzice/prawni opiekunowie dziecka lub pełnoletni uczestnicy w pisemnym oświadczeniu. Nie zamieszkiwali z osobą przebywającą w izolacji w warunkach domowych i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 10 dni przez rozpoczęciem wypoczynku. Są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego oraz przestrzeganiem obowiązujących w tym zakresie przepisów i zasad higieny.
 • obowiązki rodzica/prawnego opiekuna to:

1. udostępniają organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację.
2. zobowiązują się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności, biegunka, wymioty lub wysypka).
3. osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie podlega obowiązkowej kwarantannie lub izolacji .
4. jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, zwiększającą ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, rodzic/prawny opiekun ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie, na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku, w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku.

należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w maseczki do użycia podczas pobytu na wypoczynku.

Zakwaterowanie i wyżywienie

 • nasze obiekty spełniają warunki bezpieczeństwa (m.in opinia straży pożarnej). Są przeznaczone tylko dla wypoczynku dzieci i młodzieży lub zawierają strefę do tego wyodrębnioną, zapewniającą ograniczenie kontaktu z osobami niebędącymi uczestnikami kolonii/obozu
 • zapewniamy odpowiednia liczbę miejsc noclegowych
 • zapewniamy izolację osobom z objawami wskazującymi na wystąpienie infekcji, w tym w szczególności choroby zakaźnej
 • kwaterujemy uczestników na zasadzie wymiany turnusów eliminując kontakt uczestników różnych turnusów
 • pomiędzy turnusami obiekt poddany jest dodatkowemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów, włączników.
 • zapewniamy środki higieniczne w ilości wystarczającej dla personelu oraz uczestników wypoczynku.
 • zapewniamy stałą obecność lub możliwość natychmiastowej interwencji pielęgniarki, ratownika medycznego, lub lekarza.
 • kadra wychowawcza odbyła szkolenie z zakresu zachowania zasad bezpieczeństwa w okresie COVID-19 - zapewniamy dozowniki ze środkiem do dezynfekcji rąk przy wejściach do budynku oraz do pomieszczeń wspólnie użytkowanych, wykonujemy pomiar temperatury
 • organizacja wyżywienia zapewnia dystans między uczestnikami, staramy się żeby posiłki odbywały się zmianowo, stosujemy obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny żywienia

Transport

 • dojazd na miejsce wypoczynku odbywa się w formie dojazdu własnego lub transportem zorganizowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Rady Ministrów. Podróż autokarem - na terenie całej trasy może mieć zajęte wszystkie miejsca siedzące. Obowiązuje nakaz noszenia maseczek przez cały czas podróży.

Program

 • program wypoczynku jest realizowany zgodnie z nakazami i zakazami, wynikającymi z obowiązujących przepisów Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 • dbamy o pozostawienie minimalnej przestrzeni do prowadzenia zajęć w pomieszczeniu i dezynfekcji sprzętu sportowego i programowego. A sale do prowadzenia zajęć są regularnie wietrzone, sprzątane i dezynfekowane.